Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Istorija

 
 

Publikacija "Žene i nasljeđe: ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore" nastala je kao Izvješaj sa konferencije održane na Cetinju 29. maja 2015. godine. Projekat "Rod i nasljeđe: Konferencija o inkluziji rodnih pristupa u upravljanje kulturnim nasljeđem u Crnoj Gori realizovan je uz podršku UNESCO-a/Program participacije

Rad „Teorijski aspekti historije žena i ženskih studija“ istoričarke i sociološkinje Dr Dubravke Peić Čaldarović objavljen je u časopisu Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Vol.29 No 1, 1996.

Članak dr Petra Stojanovića „Lični subjektivitet crnogorske žene u XVIII, XIX i na početku XX vijeka“ objavljen je u časopisu Istorijski zapisi 27, br. 3-4, 1974. Autor konstatuje da izvorna građa govori kako je žena u crnogorskom društvu tratirana kao predmet tuđeg raspolaganja i da je njena volja ignorisana. U članku je analiziran položaj žene u Crnoj Gori u kontekstu društvenih i svojinskih odnosa, počev od njene potpune podređenosti pa do formalnog priznanja manifestacije njene volje.

Rad etnološkinje Tatjane Rajković „Vjerovanja i običaji u Crnoj Gori u vezi sa rođenjem“ objavljen je u Glasniku Narodnog muzeja, Cetinje, 2007. godine. Polazeći od stava da se vjerovanja i običaji ne mogu sagledati odvojeno i da se prožimaju, autorka u ovom radu opisuje vjerovanja i običaje koji su praktikovani u raznim krajevima Crne Gore. Šta je trudnoj ženi bilo dopušteno a šta nije, koje su se preventivne radnje preduzimale da bi se spriječile „zle sile“, kako se trudnica porađala....

Knjiga „Žene i muzika u Crnoj Gori“ objavljena je u 2007. godine u izdanju Fondacije Adkins, Muzičkog centra Crne Gore i Muzičke akademije Cetinje. U ovom kratkom izvodu iz knjige, muzikološkinja Vesna Ivanović opisuje istorijat ženskog muzičkog stvaralaštva u Crnoj Gori. Početke tog stvaralaštva autorka nalazi u tužbalicama kao tipično ženskoj muzičkoj formi. Ženski institut na Cetinju je veliku pažnju posvetio muzičkom obrazovanju, žene postaju članice pjevačkih društva...

Tema rada „Proces uključivanja žena u sistem obrazovanja u Crnoj Gori“ sociološkinje Mirjane Popović su počeci obrazovanja žena u Crnoj Gori. Opisujući spori proces promjene društvene svijesti o potrebi obrazovanja ženske djece, autorka razmatra društveno-ekonomske prilike u vrijeme pojave prvih škola za djevojčice i u skladu sa tim zakonsku regulativu u ovoj oblasti. Takođe je razmatrana uloga koju je Ženski institut na Cetinju imao u obrazovanju i emancipaciji ženske polulacije. Tekst je preuzet sa montenegrina.net.

Knjiga „Žene srednjovjekovnog Kotora“ je istoriografska studija autorke Lenke Blehove Čelebić, objavljena je 2002. godine u izdanju CID-a. Kako u uvodnom dijelu navodi autorka, pisana je sa namjerom da se istorija srednjovjekovnog Kotora prikaže sa stanovišta društvenog položaja žena.

Rad „Prilog proučavanju učešća žena u privrednom životu Crne Gore krajem XIX i početkom XX vijeka“ autorke Slavke Jovićević objavljen je u Arhivskim zapisima broj 2, 2010. godine. Kako je autorka navela u apstraktu, radom se htjelo ukazati na činjenice koje su bile malo poznate a bacaju više svjetlosti na mjesto i ulogu žena. u privredi. Sa razvojem robnonovčanih odnosa, mijenja se i odnos prema „ostalim zanimanjima“. Podaci navedeni na osnovu arhivske građe ukazuju na neočekivano veliki broj „običnih“ žena koje su bile vlasnice trgovačkih radnji i vršile zanatske, ugostiteljske i trgovačke poslove (učestvovale u ekonomskoj sferi) a samim tim aktivno učestvovale u cjelokupnom društvenom i javnom životu.

Publikacija Ženska strana parlamenta je objavljena 2010. u izadnju Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore. Kako je rečeno i u podnaslovu, publikacija sadrži podatke o učešću žena u skupštinskim sazivima 1946-2010. godine u Crnoj Gori. Pregled članova iz crnogorskih Ustava koji regulišu ravnopravnost žena, počevši sa Ustavom Narodne republike Crne Gore iz 1946. pa do važećeg Ustava, dati su u poglavlju Ustavi Crne Gore i žensko pravo glasa. Brošura sadži i statističke podatke o zastupljenosti žena u skupštinskim sazivima u Crnoj Gori, kako u plenumu tako i u radnim tijelima. Na kraju, u dodatku se nalaze podaci o zastupljenosti žena u parlamentima svijeta.

Publikacija Žene Crne Gore u revolucionarnom pokretu 1919 – 1945 je objavljena 1960. godine u izdanju Glavnog odbora Saveza ženskih društava Crne Gore. Nakon uvodnog dijela, u kome je dat kratak osvrt na položaj žena u crnogorskom društvu tokom istorije, knjiga govori o ulozi žena Crne Gore u periodu od osnivanja Komunističke partije Jugoslavije. Koristeći istorijsku građu, knjiga svjedoči o doprinosu žena revolucionarnom pokretu i o promjenama društvenog položaja žena koje su uslijedile kao posljedica narodnooslobodilačke borbe. Publikacija sadrži sledeća poglavlja: Učešće žena u akcijama Partije od 1919. do 1936. godine; Žene u revolicionarnim akcijama od 1936 – 1939 i stvaranje ženskog pokreta; Masovni pokret za žensko pravo glasa; Vaspitne i pripremne grupe i drugi oblici rada sa ženama – brojno narastanje žena članova partije; Žene u NOB-u i Osnivački kongres AFŽ-a za Crnu Goru i Boku.