Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Vučinić Milica

Vučinić Milica (1921 – 1943), učesnica NOB-a i narodni heroj Jugoslavije. Rođena je u selu Cerovu, u blizini Nikšića. Nakon osnovne škole nije nastavila školovanje. Tokom Trinaestojulskog ustanka stupila je u partizansku četu sela Dragovoljići i postala bolničarka. Februara 1942. postala je borac Nikšićkog partizanskog odreda i učestvovala u borbama tokom Treće neprijateljske ofanzive. Kada je u junu 1942. godine formirana Peta proleterska crnogorska brigada Milica je uključena u Prvu četu Prvog bataljona. Posebnu hrabrost je pokazala tokom borbi u ljeto 1942, kada se njena brigada probijala pravcem Vrbnica-Prozor. Po dolasku brigade u centralnu Bosnu, Milica je postavljena za političkog delegata voda. Učestvovala je u mnogim bitkama, a posebno se istakla tokom Četvrte neprijateljske ofanzive. Poginula je u borbama kod sela Šipčano, u blizini Nevesinja. Za narodnog heroja je proglašena 1953. godine.