Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Osnivanje Muzeja žena na Cetinju

Održavanjem 1. sastanka Koordinacionog tima za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, koji je konstituisan u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava, 24. septembra ove godine - otpočeo je proces osnivanja ove muzejske ustanove.

Osnivanje Muzeja žena Crne Gore inicirale su predstavnice civilnog sektora, Skupštine Crne Gore (Odbora za rodnu ravnopravnost) i Vlade Crne Gore (Ministarstva kulture i Ministarstva za ljudska i manjinska prava - Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti), koje dijele isto uvjerenje da je osnivanje ove ustanove veoma značajno kako sa stanovišta politike rodne ravnopravnosti, tako i sa stanovišta savremenih politika kulture koje se implementiraju u Crnoj Gori.

Sam proces osnivanja Muzeja žena će biti dugotrajan s obzirom da se moraju obezbijediti brojni i kompleksni uslovi, a uloga Koordinacionog tima je da u predstojećem periodu obezbijedi uslove za osnivanje ove institucije.

Između ostalog, Koordinacioni tim će u narednom periodu nastojati da javnost i sve aktere koji mogu uticati na ovu odluku pridobije za ideju da se, u trenutku kada se za to budu stekli uslovi, Muzeju žena ustupi objekat u kojem je nekad bio smješten Djevojački institut carice Marije Aleksandrovne na Cetinju, a čija je kulturna namjena već definisana kroz „Elaborat o utvrđivanju kulturne vrijednosti“ i „Studiju zaštite kulturnih dobara za potrebe UP Istorijsko jezgro Cetinja“, čime bi se on vratio svojoj prvobitnoj namjeni – emancipovanju ženskog dijela crnogorske populacije.

Osnivanjem Muzeja žena Crna Gora će se pridružuti brojnim dražavama u Evropi i svijetu koji ovakve institucije već imaju. Na taj način će biti potvrđena spremnost države Crne Gore da mnoge doprinose žena u sferi privatnosti, javnog života, tgovine, politike itd. uvaži kao relevantne za nastanak crnogorskog istorijskog identiteta.