Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.

O Muzeju žena Crne Gore

Elektronski Muzej žena Crne Gore osnovala je NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice.

Ovaj muzej je osnovan iz istih razloga zbog kojih su posljednjih decenija širom svijeta osnovani brojni, kako “pravi”, tako i elektronskih ženski muzeji. Iako među ovim muzejima postoje razlike u pogledu njihovih misija i postavki, svi oni su nastali iz istog uvjerenja da su životi žena, njihova istorija, pregnuća, politički angažmani i kulturne prakse - nedovoljno uvaženi i vidljivi u patrijarhalnim društvima, i da osnivanjem ženskih muzeja ta nepravda može biti ispravljena. 

Muzej žena Crne Gore je projektovan kao elektronski istorijski muzej žena Crne Gore – site na kojem će biti sabrana, prevrednovana i javnosti predočena dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.    

Prvo pitanje koje nam se postavlja kada krećemo u ovakvu akciju jeste: Šta ćemo predstaviti u muzeju žena? To pitanje može biti obeshrabrujuće: može nam se, naime, činiti da nije moguće prikupiti sadržaj koji bi bio dovoljno vrijedan, dovoljno relevantan i značajan.   

Osnivanje ženskih muzeja zahtijeva promjenu shvatanja o tome što je to što je “dovoljno vrijedno” da bi se moglo smatrati istorijskom građom. Na području društvenih nauka i istorije dogodile su se promjene kojima su izbrisane razlike između “javnog” i “privatnog” i proširene granice onoga što se može smatrati “istorijski relevantnim”. Sa druge strane, feminističke teorije i ženska istorija su nam pomogli da shvatimo koji su ideološki uzroci i kakve su posledice odricanja ženama prava na istoriju. Sve ove promjene nas danas ohrabruju da promijenimo stav o tome šta jeste, a šta nije “istorijski značajno” i, naravno, da drugačije vrednujemo značaj materijalnih tragova koji svjedoče o prošlim životima žena.    

Sa ovom promjenom stava ne prestaju problemi. Sva pragnuća žena u prošlosti bila su osuđena da bude efemerna, nevidljiva, zaboravljena - da ostanu bez materijalnih tragova. Ali, oni nisu nestali: ti tragovi su pohranjeni u našim sjećanjima, ličnim, porodičnim i kolektivnim; razvejani po privatnim albumima; sačuvani u nekim ladicama ili kutijama sa ličnim i porodičnim dokumentima…Sve to treba sakupiti, iznova sagledati i pokazati. Sa tom namjerom je osnovan Muzej žena Crne Gore – da bi se prikupila građa za još nepostojeću istoriju žena Crne Gore. 

Muzej žena Crne Gore moguć je samo kao zajednički poduhvat. Od korisnika ovoga sajta očekujemo da podržavaju ovaj muzej i da uvećavaju njegov fond šaljući fotografije svojih pretkinja, pisma, zabilješke o svojim sjećanjima na žene za koje vjeruju da ne smiju biti zaboravljene, svoje sugestije o tome na koji način bi se site mogao unaprijediti. Samo tako, uz zajednički napor, na kraju možemo sagledati svoje pretkinje ne kao patrijarhalne stereotype, već kao cjelovita ljudska bića, uronjena u istoriju, u život, značajna i zaslužna za razvoj ovoga društvna i na kraju – najdublje i najličnije povezana sa nama – ženama u savremenoj Crnoj Gori.